۱۳۸۸-۰۹-۰۶

تبعیض کودکانه

" عروسک سیاهپوستی را که اسمش تام بود از روی تخت برداشتم . دو قلوها بیشتر از عروسک های دیگر مواظب تام بودند که مبادا طفلکی فکر کند به خاطر رنگ پوست کمتر دوستش داریم "

چراغ ها را من خاموش می کنم / زویا پیرزاد