2010-02-26

هایکو سربازی

آن روزها 
زیر باران 
پا مرغی !

88.10.09