2010-02-27

از اصطلاحات سربازی

طرف آب دماغش رو با دست پاک میکنه ، میگن : خیلی اهل دله !