2010-03-24

داداش 14 ساله ای دارم

جان سنا برای نجات زنش خودش رو به آب و آتیش میزنه . تو یه صحنه ماشین رو جلوی قطار قرار میده و می پره رو قطار و ... و من جوگیر میشم !
من : ببین عشق با جوونای مردم چه میکنه !
داداش : بابا زنشه !
من : خب آدم باید عاشق زنش باشه دیگه ؟!
داداش : نخیر ، عشق مال ِ قبل ازدواجه !

پ .ن : فیلم 12 راند با بازی جان سنا