2010-03-21

یک آفتابه پر

نقل قول ; دو سال بعد میگیم : " کاش بر میگشتیم به دوران خدمت که تنها غممان یک آفتابه پر آب بود ! "