2010-03-30

درمان قطعی و عملی سنگ کلیه و گرفتگی مجاری ادراریطبق تحقیقات داداش 14 ساله ای که دارم : طی هر قسمت از "24 "  شما به اجبار حداقل 3 بار احتیاج به دفع ادرار پیدا خواهید کرد !

پ . ن : 100 % گیاهی و طبیعی