2010-04-01

شراب تلخ می خواهم

حالا چه اصراری دارین همه چیز رو منکراتی کنین ، مگه قهوه تلخ چشه ؟!