2010-04-06

طول یا عرض ؟

به دکتر شریعتی گفتن : استاد سیگار طول زندگی رو کوتاه میکنه .
دکتر در جواب گفت : من به عرض زندگی فکر میکنم .

" آقا گرگه " را از طریق فید دنبال کنید ، حالشو ببرید !