2010-04-14

ابتكار به سبك ايراني


رو ديوار دبيرستان دخترانه نوشته شده بود : " نوشتن هرگونه متن و آگهي تبليغاتي منع قانوني دارد "
زيرش با اسپري ,  بزرگ نوشته بودن : " دوستت دارم فلاني , حتي اگه منع قانوني داشته باشه " !