2010-04-29

عشق

" خداوند انتقام نيست ، عشق است . تنها شيوه او براي مجازات اين است كه شخصي را كه مانع يك كردار عاشقانه مي شود ، وادار مي كند آن را ادامه دهد ."


خاطرات يك مغ / پائولو كوئليو / آرش حجازي

آقا گرگه رو از طریق فید دنبال کنید ، حالشو ببرین !