۱۳۸۹-۰۲-۰۹

برشی از کتاب: خاطرات يک مغ - پائولو كوئليو


خداوند انتقام نيست، عشق است. تنها شيوه او برای مجازات اين است كه شخصی را كه مانع يک كردار عاشقانه می‌شود، وادار می‌كند آن را ادامه دهد.


 خاطرات يک مغ / پائولو كوئليو / آرش حجازی