۱۳۸۹-۰۳-۰۴

شريعتي نوشت - 1


درد من حصار بركه نيست ،
درد   زيستن  با  ماهياني  است
كه فكر دريا 
به ذهنشان خطور نميكند .