2010-05-27

حافظانه - 1

.:: ما باده مي خوريم و حريفان غم جهان * روزي به قدر همت هر كس مقرر است ::.