۱۳۸۹-۰۲-۱۵

خدا بيامرز - 2

      خدا بيامرز ديشب به خوابم اومد .
 چي مي گفت بهت ؟ چي ميخواست ؟
  داشت اعتراف مي كرد .
-          اعتراف به چي ؟
-          اعتراف كرد تو زلزله بم نقش كوچيكي داشته !