۱۳۸۹-۰۳-۰۶

شريعتي نوشت - 2

نامم را پدرم انتخاب كرد !
نام خانوادگي ام را يكي از اجدادم !
ديگر بس است !
راهم را خودم انتخاب خواهم كرد .

دكتر علي شريعتي