۱۳۸۹-۰۳-۰۸

حافظانه - 2

با دل سنگينت آيا هيچ درگيرد شبي ؟ * آه آتشناك و سوز ناله شبگير ما