۱۳۸۹-۰۳-۰۸

يك پنجره ، يك نگاه - 2

تجربه به من ميگويد ، آدمها فقط وقتي براي چيزي ارزشي قائلند كه فرصت داشته باشند در رسيدن به آن شك كنند .

پائولو كوئليو