۱۳۸۹-۰۳-۰۹

حافظانه - 3

وراي طاعت ديوانگان ز ما مطلب * كه شيخ مذهب ما عاقلي گنه دانست