2010-05-30

يك پنجره ، يك نگاه - 3


من از آنچه تو مي گوئي بيزارم ، اما تا پاي مرگ از حق تو براي گفتن آن دفاع مي كنم .

ولتر