۱۳۸۹-۰۳-۰۹

شريعتي نوشت - 4

اگر مثل گاو گنده باشي ، مي دوشنت
اگر مثل خر قوي باشي ، بارت ميكنند
اگر مثل اسب دونده باشي ، سوارت مي شوند
فقط از فهميدن تو مي ترسند .