2010-05-31

حافظانه - 4

ز حسرت لب شيرين هنوز مي بينم * كه لاله مي دمد از خاك تربت فرهاد