۱۳۸۹-۰۳-۱۰

يك پنجره ، يك نگاه - 4


آسمان براي گرفتن ماه تله نمي گذارد ، آزادي ماه است كه او را پايبند مي كند .

تاگور