2010-05-31

شريعتي نوشت - 5

سخني از حقيقت سرشار است كه هيچ مصلحتي گفتن آن را ايجاب نكند .