۱۳۸۹-۰۲-۱۴

بچه هاي ديجيتال

داشتم نماز ميخوندم . دختر خاله 5 سالم جلوم نشسته بود و هي مي پرسيد : چرا نماز ميخوني ؟
نمازم كه تموم شد ، با خودم گفتم : خدايا چي بگم بهش ؟! فلسفه نماز ؟ معارف اسلامي ؟ ... ؟

گفتم : نماز ميخونيم كه خدا مارو دوست داشته باشه .
نگو طرف حرفه اي تر از اين حرفهاست !
گفت : چرا نماز بخونيم ؟ چرا يه كار ديگه نكنيم ؟!
 

گفتم : عزيزم مثلا چي كار كنيم ؟
-          مثلا به جاي نماز ، بازي كنيم تا خدا ازمون خوشش بياد !!

جل الخالق . من 12 سال درس معارف و انديشه اسلامي خوندم اين سوالا و بحث ها به ذهنم نرسيده بود .

پ . ن : تو بزرگ بشي چي ميشي خانومي ؟!