۱۳۸۹-۰۲-۲۳

هو موود ماي چيز

اين روزها كه مي گذره ، به شدت احساس ميكنم يكي داره چيزه منو جابجا ميكنه . 
دوست عزيز ، خواهشن ، ناموسن ، شرافتن ، وجدانن و ... بكش بيرون .