2010-05-13

غسل

من به طور معمول هر شب بيش از 8 ساعت ميخوابم و نمي فهمم ... !
نمي فهمم چرا همه خواب هاي منفي هيجده رو بايد در 2 - 3 دقيقه آخر خوابم ببينم ؟!