۱۳۸۹-۰۲-۳۱

تو زمين باشي بهشت هم ، آرزوشه كاش زمين بود !

همه دوست دارند كه به بهشت بروند ، ولي كسي دوست ندارد بميرد .

" جان لوئيس "