۱۳۸۹-۰۳-۰۸

گور باباي تنوع غذايي ، سبد انرژي و ... !


- ديروز :

ناهار كوفته داشتيم ، داداشم گفت دوست ندارم ، 2 ليوان چاي شيرين خورد !
شام باز كوفته داشتيم ! دوست نداشت ، 2 ليوان چاي شيرين خورد !


- امروز :

ناهار آبگوشت داشتيم ، يه خورده خورد ، بعد گفت دوست ندارم و 1 ليوان چاي شيرين خورد !
شام نداشتيم ، مامانم گفت چاي شيرين بخوريم . داداشم گفت دوست ندارم و شام نخورد !

ساعت دو و نيم نصفه شب گودر رو ول كردم پاشدم برم بخوابم ، ديدم تو آشپزخونه داره چاي شيرين ميخوره !!!


پ . ن : و چه حالي ميده چاي شيرين با خامه و عسل طبيعي .