2010-06-04

بچه هاي ديجيتال - 3

دختر عمه 2 سالم داشت با موبايل آهنگ گوش ميكرد ! 
گرفتمش بغلم يه چند دقيقه گذشت يهو جوگير شد . 
دستاشو تو هوا تكون ميداد و داد ميزد : ساسي مانكن ، ساسي مانكن !!!


پ .ن : از تاثيرات تكنولوژي بر روي بچه ها !
پ.ن 2 : هر كي گرمشه اون وسط ساسي مانكن و داد بزنه !