۱۳۸۹-۰۳-۱۸

خدا بيامرز - 3

- خدا بيامرز ديشب به خوابم اومد !
- باز چي ميخواست ؟!
- گفت : " يه باكس سيگار خوب به يه فقير انفاق كن ! "
- جل الخالق ... آخ چرا ؟!
- گفت : " شايد اون دنيا در عوضش فرشته ها يه 2 نخ سيگار زر بدن دستم ! نسَخَم !! "