2010-06-29

نسل 3وخته !

نسلي هستيم كه بهترين روزهاي كودكي ِ مان را در حسرت ِ داشتن دوچرخه ، بيست گرفتيم !