۱۳۸۹-۰۳-۱۲

يك پنجره ، يك نگاه - 5

مدتها پيش آموختم كه نبايد با خوك كشتي گرفت ، خيلي كثيف مي شوي و مهمتر آنكه خوك از اينكار لذت مي برد .


جرج برنارد شاو