۱۳۸۹-۰۳-۱۲

شريعتي نوشت - 6

بگذار تا عشق چشمان تورا به عرياني خويش بگشايد ، هر چند آنجا جز رنج و پريشاني نباشد ، اما هرگز كوري را به خاطر آرامش تحمل نكن .