۱۳۸۹-۰۳-۲۸

شريعتي نوشت - 6

چه كسي مي گويد كه گراني اينجاست ؟
دوره ارزانيست ...!

چه شرافت ارزان ، تن عريان ارزان و دروغ ارزان تر ...!
آبرو قيمت يك تكه نان ...!
و چه تخفيف بزرگي خورده است ...
قيمت هر انسان !!!
شهيد دكتر علي شريعتي