۱۳۸۹-۰۳-۱۴

بميرد آنكه سربازي بنا كرد * مرا از تو ، تو را از من جدا كرد

قدر 2 چيز رو هيچ كس مثل يه سرباز نميدونه :
يك : خواب
و مهمتر از اون : دوست دختر !