2010-06-08

جهان سوم

جهان سوم جايي است كه قيمت اجناس را بايد 2 برابر اعلام كني تا مشتري زرنگ موفق شود ، تخفيف بگيرد !