۱۳۸۹-۰۳-۲۱

راهنماي علمي و عملي استفاده از نخ دندان

آنقدر به كارتان ادامه دهيد تا روي نخ خون مشاهده كنيد ،
اين يعني هيچ چيز اضافه اي بين دندان ها موجود نيست و شما داريد با ناموس ِ لثه وَر مي وريد !