۱۳۸۹-۰۳-۳۱

دوستت دارم

همه مان يك روز بالاخره بر سر اين دوراهي خواهيم ايستاد ...
آنجا كه همسرمان خواهد گفت : " يا من ، يا اينترنت ؟! "
و چه لحظه ي سختي خواهد بود ،
لحظه جدايي از همسر ... !