۱۳۸۹-۰۳-۲۸

عقايد يك گرگ

گرگها آدمها را دوست دارند ، براي همين آنها را مي خورند !
مگر نه اينكه آدمها به كساني كه دوستشان دارند مي گويند : " بخورمت ! " .
با اين تفاوت كه دوست داشتن گرگها واقعي است !