2010-06-11

فرهنگ گودري

داداشم داشت فيلم " اصحاب كهف " رو نگاه مي كرد . 
يه لحظه با خودم فكر كردم چقدر خوب مي شد اگه الان بهش مي گفتم : " به نظرت وقتي اصحاب كهف از خواب بيدار شدن چند تا آيتم نخونده تو گودرشون داشتن ؟! "
و بعد با هم هرهر مي زديم زير خنده !!!
به اميد روزي كه فرهنگ متعالي گودر در تار و پود جامعه و فرهنگ ايراني متجلي بشه !