۱۳۸۹-۰۴-۱۳

لاست

و كساني كه كلمات را اختراع مي كردند ، آيا هيچگاه به ذهنشان خطور نكرد كه كلمه اي فراتر از " خيلي خيلي خيلي و ... فوق العاده " بسازند ؟!


+ : براي جوانان سه توصيه دارم :
لاست ، لاست ، و مهمتر از همه لاست