2010-07-06

هكر

همه نامه هاي عاشقانه ام را
با اشك ها و لبخند ها
به ايميلت مي فرستم
شايد روزي
پسوردت را هم پس دادم !