2010-07-24

تلالو

يك ستاره اينجا ،
يك ستاره آنجا ،
بي شمار ستاره در آسمان !
و براي من هيچ لذتي ندارد ،
درخشش چند ستاره بي ارزش !‏
لعنتي ها !‏
من چشمانش را ، شب ، ميان روياهايم ديده ام !‏ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ