۱۳۸۹-۰۵-۰۹

ژانر ِ دلتنگي

اين آدما كه فقط بلدن خاطره بسازن ...
كثافتاي لعنتي !
ميدوننا ميخوان برن
ولي بازم خاطره ميسازن
ازشون متنفرم !
ميرن و خاطره هاشون ميمونه ...
دل ِ ما‌‌ هم كه نوستال باز !!


+ به قول بعضي ها مخاطب خاص نداره ! يهو طلبيد !
+ عاشق كلمات " كثافت " و " لعنتي " هستم ؛ بي ادب هم اون عمته !ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ