2010-08-27

نوستالژي +18

بچه كه بوديم چيزي از ســـــ كس مكس حاليمون نبود ، فك ميكرديم مامان باباها ميرن از بازار بچه ميخرن .
بچه بوديم ديگه !
بچه هاي اين دوره زمونه تو مهدكودك فيلم ســــ وپر رد‌ و ‌بدل ميكنن !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ