2010-08-24

گرگ پند 2 ( سنت و مدرنيته )

زندگي‌اي كه با عشق آغاز و به طلاق منجر بشه ،
خيلي بهتر از زندگي‌ايه كه هيچ وخ روي عشقو نمي بينه .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ