2010-08-18

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد !


" در ذات سياسيت نيست كه بهترين افراد انتخاب شوند ،
بهترين افراد نمي خواهند بر همنوعان‌شان حكومت كنند  "

جورج مك دونالدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ