۱۳۸۹-۰۵-۲۹

در باب راز طول عمر

آورده اند در تاريخ كه حضرت خضر به همراه اسكندر در پي يافتن چشمه آب حيات بودند .
در راه خضر به اسكندر گفت : 
" فرزندم ، قطره اي از اين چشمه گر بر تن و جسمت بخورد زندگاني جاويدان به تو خواهد بخشيد " .
اينان بعد از سالها رنج و مرارت به چشمه دست يافتند .
شيخي را ديدند جامه كنده و تن به آب زده است ؛
از اسم و رسم اين شيخ اطلاع دقيقي در دست نيست !!!

منبع : تواريخ الجودر !ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ