2010-08-16

عرزشي گريزي !

پوگون فوبيا * : ترس از ريش !

* از مجموعه اختلالات رواني شناخته شده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ