۱۳۸۹-۰۶-۰۲

گلدان شيشه اي

گيرم كه با بوسه اي
خنده را بر لبان من برگرداندي ،
با خرده هاي اين دل شكسته چه ميكني ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ