۱۳۸۹-۰۶-۰۴

خودشناسي

هميشه فكر ميكرد آدم متفاوتي است يا خواهد شد ،
 ديروز به اين حقيقت پي برد كه هيچ گه خاصي نيست .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ